بهار ، امسال با در خانه ماندن ما ، شکوفه خواهد زد .

آری شاید هیچ وقت هیچ کدام از ما فکر نمی کردیم مشکلی به بزرگی وفراگیری ویروس کرونا گریبان یکایک آدمیان را بگیرد وشاید فکرش را هم نکنیم که اوضاع بعدازاین چقدر می تواند فجیع تر از وضع موجود هم بشود اگر باهم وبرای هم نکات اعلامی از طرف وزارت بهداشت را رعایت نکنیم….

می گویند در خانه بمانیم وخیلیها مانده ایم وتعدادی هم بی خیال به دید وبازدید ومهمانی وتفرج و….پرداخته ایم، وغافل از اینکه کادر درمان کشور بخاطر ما روزها وشبهاست که شاید آرزو دارند یک ساعت بدون ماسک تنفس کنند وجای ماسک بر صورتشان نقش بسته است …..

بیاییم به خاطر خیلی از دلبستگیهایی که هر کداممان در دل داریم رعایت کنیم ودر خانه بمانیم تا زنده بمانیم تا فردا را با هم تماشا کنیم تا….

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم 
که تا ناگه زیکدیگر نمانیم