اینروزها اگر کمی از حال وهوای کرونا بدر آییم می بینیم سبزه

وشکوفه های بهاری خودنمایی میکنند وبقول حضرت سعدی :

درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند

جهان جوان شدو یا ران به عیش بنشستند

اما پایان شعر هیچ سنخیتی با این روزهای ما ندارد به عیش نشستن مان منوط به از بین رفتن ویروس کروناست ….وامیدواریم این حال هرچه زودتر رخ دهدو همه به سلامت روزگار بگذرانیم…‌