تعرفه عوارض محلی، بهای خدمات و سایر درآمدی های شهرداری دورود برای سال ۱۴۰۲ توسط شورا و کمیته تطبیق تایید شد.

 

فایل PDF تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قابل دریافت می باشد.