تنگه ازنادر
در قسمت شرقی کوه نیز تنگه‌ای دیگر به نام تنگه ازنادر قرار دارد.