تنگه نی گاه
این تنگه یکی از نقاط کاملا بکر ایران است .