اعضای سازمان

رئیس: مجید کریمی

واحد روابط عمومی: رضا صحرایی

اطلاعات تماس

شماره تماس: ۱۲۵

۰۶۶۴۳۲۴۴۴۴۵-۶