اعضای معاونت

سرپرست: حسین خسروی

مدیر روابط عمومی: ابراهیم بوالحسنی

واحد فرهنگسرا: ابراهیم بوالحسنی

واحد موزه مردم شناسی: ابراهیم بوالحسنی

 

اطلاعات تماس

شماره تماس: ۰۶۶۴۳۲۳۸۰۱۲-۲۳۷