اعضای معاونت

سرپرست:

مدیر روابط عمومی: ابراهیم بوالحسنی

واحد فرهنگسرا: ابراهیم بوالحسنی

واحد موزه مردم شناسی: ابراهیم بوالحسنی

 

ابراهیم بوالحسنی

اطلاعات تماس

شماره تماس: ۰۶۶۴۳۲۳۸۰۱۲-۲۳۷