اعضای معاونت

رئیس: یداله یوسفی

اطلاعات تماس

شماره تماس: ۰۶۶۴۳۲۳۸۰۱۲-۱۷