اعضای معاونت

سرپرست: مجید خوشنشین

واحد امور قراردادها: محمد پیامنی

واحد املاک: مرتضی زلقی

اطلاعات تماس

شماره تماس: ۰۶۶۴۳۲۳۸۰۱۲-۱۷