اعضای معاونت

سرپرست: سامان مرادیان

واحد امور قراردادها: حسین محمودی

 

اطلاعات تماس

شماره تماس: ۰۶۶۴۳۲۳۸۰۱۲-۱۷