اعضای معاونت

معاونت: علی آسترکی

واحد خدمات شهری و تنظیف: وحید خسروی

واحد نقلیه: مهرداد دالوند

واحد اجرائیات: مصطفی تافی

واحد سد و معبر: رضا یاراحمدی

واحد آرامستان: بیژن غنی پور

اطلاعات تماس

شماره تماس: ۰۶۶۴۳۲۳۸۰۱۲-۱۷