سال ۹۹ به سختی وزحمت فراوان وبا هر مرارت ودشواری که بود خودش را به سفره ۷سین ولحظه تحویل سال رساند،وسال۹۸ را پشت سر گذاشت …سال ۹۹ در حالی آغاز شد که مسئولین بهداشت کشور توصیه های بسیاری به مردم برای در خانه ماندن ورعایت نکات بهداشت فردی واجتماعی کرده بودند تا از شیوع ویروس منحوس کرونا جلوگیری وزنجیره انتقال آنرا قطع نمایند ولی متاسفانه عده ای دل به دریا زده وبی توجه به این هشدارها ، راهی سفرشدند….تا چه پیش آید.

امیدواریم عزیزانی که به مسافرت وبه شهرهای زادگاه خود رفته اند ملاحظه اقوام ونزدیکان خود را نموده واز دید وبازدید ودورهمی های گروهی جدا پرهیز نمایند…تا هرچه زودتر جشن نابودی کرونا در کشور عزیزمان برگزار گردد.

آرزومندسلامتی وتندرستی برای مردم گرانقدرکشور عزیزمان ،ایران سربلند هستیم.
            سرسبز ترین بهار تقدیم تو باد