شهرداری دورود در جهت ساماندهی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی اقدام به برپایی پویش شهر بدون پوستر با همکاری ستادهای انتخاباتی نمود.

در این پویش تعداد ۳۰ محل برای نصب بنر تصاویر تمامی نمایندگان در قالب ایستگاه انتخابات در نظر گرفته شد.

این امر برای جلوگیری از چسباندن پوستر در سطح شهر و جلوگیری از آلودگی بصری در آستانه فصل بهار و عید نوروز انجام یافته است.