🔻به گزارش روابط عمومی شهرداری دورود ، به همت واحد جوشکاری سازمان خدمات شهری شهرداری دورود ساخت و جانمایی بیست مخزن زباله در سطح شهر صورت پذیرفت.

 

🔻 مهندس غلام حاجیوند ، سرپرست شهرداری دورود با اشاره به لزوم رعایت نکات بهداشتی از سوی شهروندان گفت : با توجه به این که زمان خروج زباله از منزل ساعت ۲۳:۰۰ شب تعیین شده ، توجه به رعایت این مسئله در ارتقای بهداشت عمومی ضروری است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🔰روابط عمومی شهرداری دورود